سیم ارت روکش دار سبز و زرد

روکش PVC سبز و زرد این نوع سیم‌ها تنها نشانه‌ای دیداری برای ارت بودن سیم هست.

اگرچه در برخی موارد این نوع سیم را منعطف تر و به صورت افشان و مفتول می‌سازند.

 

Showing all 8 results

سیم ارت روکش دار 10 ساوه

سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان و خشک روکش PVC سبز و زرد مخصوص همبندی و سیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 16 ساوه

سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvcسبزوزرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 35 ساوه

سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvc سبز وزردمخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 50

سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvcسبزوزرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 70

سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvc سبزو زرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 95

سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvcسبز وزردمخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره25 ساوه

سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvcسبزو زرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار120

سیم ارت روکش دار سبزوزرد افشان و خشک روکش PVC سبز و زرد مخصوص همبندی و سیستم ارتینگ