شماره های تماس : 32522425-034 - 09339489461 - 09133432228

نام کالا نوع کارخانهوزن یک مترتعداد رشته سیم مسیقیمت به کیلوگرم (تومان)
سیم مسی لخت نمره 16 دنیای مس _ مسبارکاوه 116 گرم 7 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 25 دنیای مس _ مسبارکاوه 225گرم 7 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 35 دنیای مس _ مسبارکاوه 315 گرم 7 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 50 دنیای مس _ مسبارکاوه 450گرم 7 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 70 دنیای مس _ مسبارکاوه 630گرم 7 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 95 دنیای مس _ مسبارکاوه 855گرم 19 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 120 دنیای مس _ مسبارکاوه 1/080 کیلوگرم 19 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 150 دنیای مس _ مسبارکاوه 1/350 کیلوگرم 37 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 185 دنیای مس _ مسبارکاوه 1/665 کیلوگرم 37 رشته /000
سیم مسی لخت نمره 240 دنیای مس _ مسبارکاوه 2/160 کیلوگرم 37 رشته /000