شماره های تماس : 32522425-034 - 09037354366

نام کالانوع کارخانهوزن یک مترتعداد رشته سیم مسی
سیم مسی لخت نمره 120 دنیای مس _ مسبارکاوه1/080 کیلوگرم19 رشته
سیم مسی لخت نمره 150 دنیای مس _ مسبارکاوه1/350 کیلوگرم37 رشته
سیم مسی لخت نمره 16 دنیای مس _ مسبارکاوه144 گرم7 رشته
سیم مسی لخت نمره 185 دنیای مس _ مسبارکاوه1/665 کیلوگرم37 رشته
سیم مسی لخت نمره 240 دنیای مس _ مسبارکاوه2/160 کیلوگرم37 رشته
سیم مسی لخت نمره 25 دنیای مس _ مسبارکاوه225 گرم7 رشته
سیم مسی لخت نمره 35 دنیای مس _ مسبارکاوه315 گرم7 رشته
سیم مسی لخت نمره 50 دنیای مس _ مسبارکاوه450 گرم7 رشته
سیم مسی لخت نمره 70 دنیای مس _ مسبارکاوه630 گرم19 رشته
سیم مسی لخت نمره 95 دنیای مس _ مسبارکاوه855 گرم19 رشته