• نام کالا نوع کارخانهوزن یک مترتعداد رشته سیم مسیقیمت به کیلوگرم (تومان)
  سیم مسی لخت نمره 16 دنیای مس _ مسبارکاوه 144گرم 7 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 25 دنیای مس _ مسبارکاوه 225گرم 7 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 35 دنیای مس _ مسبارکاوه 315 گرم 7 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 50 دنیای مس _ مسبارکاوه 450گرم 7 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 70 دنیای مس _ مسبارکاوه 630گرم 7 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 95 دنیای مس _ مسبارکاوه 855گرم 19 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 120 دنیای مس _ مسبارکاوه 1/080 کیلوگرم 19 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 150 دنیای مس _ مسبارکاوه 1/350 کیلوگرم 37 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 185 دنیای مس _ مسبارکاوه 1/665 کیلوگرم 37 رشته 630/000
  سیم مسی لخت نمره 240 دنیای مس _ مسبارکاوه 2/160 کیلوگرم 37 رشته 630/000

  میانگین امتیازات ۴ از ۵
  از مجموع ۲۴ رای