Showing all 14 results

صفحه مسی باهنر 66*66-3میلیمتر

680,000 تومان

صفحه مسی باهنر

صفحه مسی باهنر در سایزهای مختلف وجود دارد . این صفحه ها دارای خلوص مس ۹۹/۹ درصد می باشد. و برای اتصال سیم به الکترود ارت از جوش کدولد استفاده میشود . این فروشگاه تولید کننده کلیه ملزومات ارتینگ می باشد .

صفحه مسی باهنر50*50-3میلیمتر

680,000 تومان

صفحه مسی باهنر

صفحه مسی باهنر در سایزهای مختلف وجود دارد . این صفحه ها دارای خلوص مس ۹۹/۹ درصد می باشد. و برای اتصال سیم به الکترود ارت از جوش کدولد استفاده میشود . این فروشگاه تولید کننده کلیه ملزومات ارتینگ می باشد .

صفحه مسی باهنر50*50-5میلیمتر

790,000 تومان

صفحه مسی باهنر

صفحه مسی باهنر در سایزهای مختلف وجود دارد . این صفحه ها دارای خلوص مس ۹۹/۹ درصد می باشد. و برای اتصال سیم به الکترود ارت از جوش کدولد استفاده میشود . این فروشگاه تولید کننده کلیه ملزومات ارتینگ می باشد .

صفحه مسی باهنر66*66 -5میلیمتر

680,000 تومان

صفحه مسی باهنر

صفحه مسی باهنر در سایزهای مختلف وجود دارد . این صفحه ها دارای خلوص مس ۹۹/۹ درصد می باشد. و برای اتصال سیم به الکترود ارت از جوش کدولد استفاده میشود . این فروشگاه تولید کننده کلیه ملزومات ارتینگ می باشد .

صفحه مسی ذوبی 30*30-3میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 30×30 با ضخامت 3 میلیمتر

صفحه مسی 30×30 – دارای ضخامت 3 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت –

صفحه مسی ذوبی 30*30-5میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 30×30 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی 30×30 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت –

صفحه مسی ذوبی 40*40-3میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 40×40 با ضخامت 3 میلیمتر

صفحه مسی 40×40 – دارای ضخامت 3 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 40*40-5میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 40×40 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی 40×40 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 50*50-3میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 50×50 با ضخامت 3 میلیمتر

صفحه مسی 50×50 – دارای ضخامت 3 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 50*50-5میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 50×50 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی ارت 50×50 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 60*60-3میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 60×60 با ضخامت 3 میلیمتر

صفحه مسی ارت 60×60 – دارای ضخامت 3 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 60*60-5میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 60×60 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی ارت 60×60 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت

صفحه مسی ذوبی 70*70-3میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 70×70 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی ارت 70×70 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت –

صفحه مسی ذوبی 70*70-5میلیمتر

580,000 تومان

صفحه مسی ارت 70×70 با ضخامت 5 میلیمتر

صفحه مسی ارت 70×70 – دارای ضخامت 5 میلیمیتر – استفاده به عنوان صفحه ارت