محاسبه گر نوع سیم
مسافت : (متر)
شدت جریان مجاز : (آمپر)
قطر سیم مسی :
قطر سیم آلومینیوم :