سیم ارت روکش دار سبز و زرد

روکش PVC سبز و زرد این نوع سیم‌ها تنها نشانه‌ای دیداری برای ارت بودن سیم هست.

اگرچه در برخی موارد این نوع سیم را منعطف تر و به صورت افشان و مفتول می‌سازند.

 

Showing all 8 results

سیم ارت روکش دار 10 ساوه

3,326,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان و خشک روکش PVC سبز و زرد مخصوص همبندی و سیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 16 ساوه

52,320 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvcسبزوزرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 35 ساوه

114,400 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvc سبز وزردمخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 50

166,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvcسبزوزرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 70

239,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvc سبزو زرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 95

307,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvcسبز وزردمخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره25 ساوه

80,420 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvcسبزو زرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار120

381,300 تومان
سیم ارت روکش دار سبزوزرد افشان و خشک روکش PVC سبز و زرد مخصوص همبندی و سیستم ارتینگ