سیم ارت روکش دار سبز و زرد

روکش PVC سبز و زرد این نوع سیم‌ها تنها نشانه‌ای دیداری برای ارت بودن سیم هست.

اگرچه در برخی موارد این نوع سیم را منعطف تر و به صورت افشان و مفتول می‌سازند.

 

Showing all 8 results

سیم ارت روکش دار 10 ساوه

28,690 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان و خشک روکش PVC سبز و زرد مخصوص همبندی و سیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 16 ساوه

45,200 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvcسبزوزرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 35 ساوه

10,500 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvc سبز وزردمخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 50

152,300 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvcسبزوزرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 70

203,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvc سبزو زرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره 95

281,000 تومان
سیم ارت روکش دار سبز وزرد افشان خشک روکش pvcسبز وزردمخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار نمره25 ساوه

69,500 تومان
سیم ارت روکش دار سبزو زرد افشان خشک روکش pvcسبزو زرد مخصوص همبندی وسیستم ارتینگ

سیم ارت روکش دار120

363,100 تومان
سیم ارت روکش دار سبزوزرد افشان و خشک روکش PVC سبز و زرد مخصوص همبندی و سیستم ارتینگ